top of page

Reviderte vedtekter Dnf 2023

§1

Målsetting

Forbundet er en sammenslutning av faglærere innen frisørfagene og har følgende oppgaver:

 • Arbeide for fornying av undervisningsplaner for frisørfag.

 • Bedre mulighetene for praktisk og pedagogisk etterutdanning for lærere.

 • Forbedre kompendier, lærebøker og annet undervisningsmateriell.

 • Arrangere kurs for å bedre medlemmenes undervisningssituasjon.

§1 Målsetting

Det norske frisørlærerforbund (Dnf) er en interesseorganisasjon for alle som underviser etter utdanningsdirektoratets læreplaner for frisørfaget.

Forbundets arbeid skal bidra til kvalitetsheving i fagopplæringen og har følgende mål;

 • Å utvikle undervisningsplaner i frisørfaget.

 • Å bidra til at medlemmenes rammer for undervisning bedres.

 • Å bidra til pedagogisk og fagrettet utdanning, videreutdanning og kurs.

 • Å videreutvikle kompendier, lærebøker og annet undervisningsmateriell.

 

Forbundets styre skal arbeide i samsvar med Det norske frisørlærerforbundets strategiplan, som skal revideres etter behov og minimum hvert 5.år. Strategiplanen vedtas av medlemmene på årsmøtet og skal betraktes som styringsdokument for forbundets valgte representanter, i samarbeid med andre aktører og samarbeidspartnere i fagopplæringen.

§1 Målsetting

 

Det norske frisørlærerforbund (Dnf) er en interesseorgansasjon for lærere som jobber med frisøropplæring i alle ledd av opplæringssystemet, både offentlig og privat.

Forbundets arbeid skal bidra til kvalitetsheving og helhet i fagopplæringen og har følgende mål:

 

 • Å utvikle undervisningsplaner i faget

 • Å videreutvikle fysiske og digitale læremidler

 • Å bidra til at medlemmenes undervisningsrammer bedres

 • Å bidra til faglig og pedagogisk videreutdanning og kurs.

 • Å bidra til rekruttering til faget

 • Å bidra til at fagets særegenhet blir ivaretatt gjennom hele opplæringsløpet

 • Å bidra til samarbeid med ulike aktører i bransjen for å sikre helhet og kvalitet i opplæringen.

 

Forbundets styre skal arbeide i samsvar med Det norske frisørlærerforbundets strategiplan, som skal revideres etter behov og minimum hvert 5.år. Strategiplanen vedtas av medlemmene på årsmøtet og skal betraktes som styringsdokument for forbundets valgte representanter, i samarbeid med andre aktører og samarbeidspartnere i fagopplæringen.

§2 og §3

§2 Medlemskap

Medlemskap i Dnf kan søkes av frisørlærere som har godkjent lærerutdanning, eller arbeider i den offentlige skolen.

Støttemedlemmer: Tidligere medlemmer som nå har annet arbeid ved den offentlige skolen, kan søke om støttemedlemskap. Disse har ved våre samlinger ikke stemmerett ved årsmøtene og ikke rett til økonomisk støtte fra forbundet. Årskontigenten halveres.

 

§3 Kontingent

Medlemsskap forutsetter innbetalt årskontigent, ved manglende innbetaling etter purring opphører medlemsskapet automatisk.

§2 Medlemskap og kontingent

Medlemskap i Dnf kan søkes av den som underviser / driver fagopplæring i frisørfaget etter læreplanene for vg1, vg2 og vg3

 • Programområde for frisør - Læreplan i felles programfag Vg1 og Vg2

 • Læreplan i frisørfaget Vg3 / opplæring i bedrift

og / eller i fagene Prosjekt til fordypning Vg1 og Vg2.

 

Medlemskap i Dnf forutsetter betalt årskontingent. Ved manglende innbetaling etter betalingsfrist på purring opphører medlemskapet automatisk og uten varsel. Faktura for medlemskontingent sendes elektronisk så fremt annet ikke er avtalt med forbundets kasserer. Medlemmer har selv ansvar for at kasserer har deres korrekte postadresse, e-postadresse, arbeidssted, og telefonnummer.

§2 Medlemskap og kontingent

 

Medlemskap i Dnf kan søkes av personer som underviser eller driver opplæring i frisørfaget etter læreplanene for vg1, vg2 og vg3.

 

 • Læreplan i vg1 frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign. Programfag

 • Læreplan i vg2 frisør. Prografag

 • Læreplan i vg3 frisørfaget, opplæring i bedrift

 • Og/ eller i faget Yrkesfaglig fordypning (YFF) vg1 og vg2

 

Evt. også personer som driver pedagogisk opplæring/videreutdanning av frisører.

 

Medlemskap i Dnf forutsetter betalt årskontingent. Ved manglende innbetaling etter betalingsfrist på purring opphører medlemskapet automatisk og uten varsel. Faktura for medlemskontingent sendes elektronisk så fremt annet ikke er avtalt med forbundets kasserer. Medlemmer har selv ansvar for at kasserer har deres korrekte postadresse, e-postadresse, arbeidssted, og telefonnummer.

 

§10

Kontigentfritak

a) Medlemmer med oppnådd pensjonsalder fristas for kontingent

b) Æresmedlem er fritatt for kontingent.

c) Annet kontingent fritak besluttes av styret etter forslag fra medlemmene.

§3 Fritak for medlemskontingent

Medlemmer som ikke lenger arbeider i undervisningsstilling pga. oppnådd pensjonsalder fritas for medlemskontingent. Medlemmer har selv ansvar for at kasserer får beskjed om når fritak etter denne paragraf trer i kraft.

 

Annet forslag til kontingentfritak behandles og vedtas av styret.

§3 Fritak for medlemskontingent

 

Medlemmer som har oppnådd pensjonsalder, og ikke lenger jobber i opplæringssystemet fritas for medlemskontingent.

Medlemmer har selv ansvar for å informere kasserer om endring av status.

 

Annet forslag til kontingentfritak behandles og vedtas av styret.

 

 

Nå i §2

§ 4 Støttemedlem

Støttemedlemskap i Dnf kan søkes av tidligere medlemmer som har annet arbeid enn undervisningsstilling, men som fremdeles arbeider innenfor skole / fagopplæring.

 

Støttemedlemmer betaler ½ medlemskontingent.

Støttemedlemmer har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett, på årsmøtet, men inviteres til alle aktiviteter i regi av Dnf, på lik linje med medlemmer.

 

Støttemedlemskap behandles og vedtas av styret.

4 Støttemedlem

 

Tidligere medlemmer som ikke lenger har undervisningsstilling, men fremdeles jobber innenfor fagopplæring, kan søke støttemedlemskap i Dnf.

 

Støttemedlemmer betaler halv medlemskontigent. De har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett på årsmøtet. Støttemedlemmer inviteres på lik linje med ordinære medlemmer, til alle aktiviteter i regi av Dnf.

 

Støttemedlemskap behandles og vedtas av styret.

 

 

§4

Æresmedlem

Til æresmedlem kan forbundet utnevne den som gjennom årelangt arbeid har fremmet forbundets interesser.

Alle medlemmer har rett til å foreslå kandidater.

Æresmedlemskap avgjøres av styret, etter forslag fra medlemmene.

Retningslinjer for æresmedlemmer:

Æresmedlemmer skal hverken betale medlemskontingent eller kursavgift til årskurset.

De innbydes til forbundets sammenkomster på lik linje med øvrige medlemmer.

Æresmedlemmer har tale og forslagsrett, men ikke stemmerett, etter at han/hun har sluttet i stilling som lærer.

Æresmedlemmer får et døgns gratis opphold i forbindelse med årsmøte.

§5 Æresmedlem

Til æresmedlem kan Dnf utnevne et medlem som gjennom årelangt arbeid har arbeidet med å fremme forbundets målsetting jfr. § 1. Alle medlemmer kan foreslå kandidater til æresmedlemskap.

Æresmedlemskap behandles og vedtas på årsmøtet, ved hemmelig votering. Forslag til æresmedlem må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet.

 

Æresmedlemmer skal verken betale medlemskontingent eller kursavgift på årskurset, men inviteres til alle aktiviteter i regi av Dnf, på lik linje med medlemmer. Dnf dekker hennes / hans utgifter til opphold i ett døgn på årskurset.

Hvis æresmedlemmet ikke lenger arbeider i undervisningsstilling har hun / han tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett, på årsmøtet.

§5 Æresmedlem

 

Dnf kan utnevne medlemmer som gjennom årelangt arbeid har fremmet forbundets målsetting jfr. § 1 til æresmedlem. Alle medlemmer kan foreslå kandidater, forslag må være styret i hende senest fire uker før årsmøte. Æresmedlemskap behandles og vedtas gjennom hemmelig votering på årsmøte.

 

Æresmedlemmer inviteres, på lik linje med medlemmer, til alle aktiviteter i regi av Dnf, men betaler ikke medlemskontigent eller kursavgift på årskurs. Dnf dekker æresmedlemmets utgifter til et døgn på årskurs.

Dersom hen ikke lenger arbeider i opplæringssystemet, har de tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett på årsmøtet.

§5

Årsmøtet

Styret innkaller til årsmøte en gang pr. år. Saker til årsmøtet skal være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet. Innkalling til møte sendes medlemmene senest 6 uker før møtet.

 

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne innkalling til årsmøtet.

 2. Godkjenne styrets forslag til dagsorden.

 3. Velge to personer som sammen med leder skal godkjenne og undertegne referat fra møtet.

 4. Behandle styrets beretning for perioden etter siste årsmøtet.

 5. Behandle og godkjenne forbundets regnskaper, etter å ha fått referat referert revisors beretning.

 6. Behandle styrets forslag til budsjett for kommende år og fastsette årskontigent.

 7. Behandle forslag innsendt til årsmøtet og oppført på dagsorden:
  a) forslag fra styret
  b) forslag fra medlemmene

 8. Fastsette antall styremedlemmer og varamedlemmer til styret.

 9. Velge følgende styre:
  Leder, nestleder, kasserer, sekretær, 1 styremedlem og 1 varamedlem. Velges for 2 år av gangen.
  Det ene året velges: Leder, kasserer, styremedlem.
  Det andre året velges: Nestleder, sekretær og varamedlem.

 10. Velge to revisorer.

 11. Velge de komiteer og utvalg som årsmøtet selv bestemmer. 

 12. Velge 2 revisorer, 1 ny velges hvert år

 13. Valgkomiteen består av 4 medlemmer, hvorav 2 nye velges på hvert årsmøte. Valgkomiteen konstituerer seg selv.

§6 Årsmøtet

 

Årsmøtet avholdes en gang i året, helst i forbindelse med årskurset.  Innkalling til årsmøtet sendes medlemmene senest 6 uker før møtet avholdes. Saker til årsmøtet skal være styret i hende senest 4 uker før møtet avholdes.

Dagsorden for årsmøtet skal være medlemmene i hende senest 1 uke før møtet avholdes.

 

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne innkalling (v/ leder).

 2. Behandle og godkjenne styrets forslag til dagsorden (v/ leder).

 3. Velge møtedirigent som leder resten av årsmøtet (v/ leder).

 4. Velge to referenter som sammen med leder skal godkjenne og undertegne referat fra årsmøtet. Referentene har også ansvar for å telle opp stemmer ved hemmelig votering. (v/ valgkomiteen)

 5. Behandle og godkjenne styrets beretning for perioden etter forrige årsmøte (v/ sekretær).

 6. Behandle og godkjenne forbundets regnskap, etter å ha fått referert revisorenes evt. bemerkninger (v/ kasserer og evt. revisorer).

 7. Behandle og godkjenne styrets forslag til budsjett og årskontingent for kommende år (v/ kasserer).

 8. Behandle saker til årsmøtet som er oppført på dagsorden
  a) saker fra styret (v/ leder eller nestleder)
  b) saker fra medlemmene (v/ det enkelte medlem)

 9. Behandle og godkjenne verv, antall styremedlemmer og varamedlemmer til styret.

 10. Velge styre for Dnf (v/ valgkomiteen):
  Leder, nestleder, kasserer, sekretær, 1 styremedlem og 1 varamedlem velges for 3 år av gangen. Styret velges ved hemmelig votering.
  - Oddetallsår velges:     Leder, kasserer og styremedlem.
  - Partallsår velges:        Nestleder, sekretær og varamedlem.

Et medlem av styret kan ikke velges til samme verv i mer enn 2 perioder i strekk.

 1. Velge 1 revisor for 3 år (v/ valgkomiteen).

 2. Velge 2 medlemmer til valgkomiteen, for 3 år (v/ valgkomiteen).

§6 Årsmøtet

 

Årsmøtet avholdes en gang i året, helst i forbindelse med årskurset.  Innkalling til årsmøtet sendes medlemmene senest 6 uker før møtet avholdes. Saker til årsmøtet skal være styret i hende senest 4 uker før møtet avholdes.

Dagsorden for årsmøtet skal være medlemmene i hende senest 1 uke før møtet avholdes.

 

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne innkalling (v/ leder).

 2. Behandle og godkjenne styrets forslag til dagsorden (v/ leder).

 3. Velge møtedirigent som leder resten av årsmøtet (v/ leder).

 4. Velge to referenter som sammen med leder skal godkjenne og undertegne referat fra årsmøtet. Referentene har også ansvar for å telle opp stemmer ved hemmelig votering. (v/ valgkomiteen)

 5. Behandle og godkjenne styrets beretning for perioden etter forrige årsmøte (v/ sekretær).

 6. Behandle og godkjenne forbundets regnskap, etter å ha fått referert revisorenes evt. bemerkninger (v/ kasserer og evt. revisorer).

 7. Behandle og godkjenne styrets forslag til budsjett og årskontingent for kommende år (v/ kasserer).

 8. Behandle saker til årsmøtet som er oppført på dagsorden
  a) saker fra styret (v/ leder eller nestleder)
  b) saker fra medlemmene (v/ det enkelte medlem)

 9. Behandle og godkjenne verv, antall styremedlemmer og varamedlemmer til styret.

 10. Velge styre for Dnf (v/ valgkomiteen):
  Leder, nestleder, kasserer, sekretær, 1 styremedlem og 1 varamedlem velges for 3 år av gangen. Styret velges ved hemmelig votering.
  - Oddetallsår velges:     Leder, kasserer og styremedlem.
  - Partallsår velges:        Nestleder, sekretær og varamedlem.

  1. Et medlem av styret kan ikke velges til samme verv i mer enn 2 perioder i strekk.

 11. Velge 1 revisor for 3 år (v/ valgkomiteen).

 12. Velge 2 medlemmer til valgkomiteen, for 3 år (v/ valgkomiteen).

§9

Stemmerett

Hvert medlem har en stemme.

Fraværende medlemmer må godta de beslutninger som blir tatt.

Æresmedlemmer utover fungerende frisørfaglærere har ikke stemmerett.

Hvert medlem har rett til å sende fullmakt med et annet medlem til årsmøtet. Fullmakten må være skriftlig, og fra medlemmer ved samme skole.

§7 Stemmerett på årsmøtet

Hvert medlem har en stemme.

 

Hvert medlem har rett til å overdra sin stemme med fullmakt til et annet medlem. Fullmakten må være skriftlig og med signatur.  Det må komme tydelig frem hvilken sak (hvilke saker) på dagsorden fullmakten gjelder.

Kopi av betalt medlemskontigent og fullmakten må fremvises møtedirigent og referentene for årsmøtet, før votering.

§7 Stemmerett på årsmøtet

 

Hvert medlem har en stemme.

 

Hvert medlem har rett til å overdra sin stemme med fullmakt til et annet medlem. Fullmakten må være skriftlig og med signatur.  Det må komme tydelig frem hvilken sak (hvilke saker) på dagsorden fullmakten gjelder.

Kopi av betalt medlemskontingent og fullmakten må fremvises møtedirigent og referentene for årsmøtet, før votering.

 

§6

Alle saker på årsmøte avgjøres ved alminnelig flertall (ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget)

Forslag til lovendring skal kungjøres på forhånd, jfr. 6

Foreningen kan oppløses etter enstemmig vedtak på årsmøtet. På årsmøtet besluttes i tilfellet også hva som skal gjøres med foreningens midler, hvis det finnes noen.

§8 Votering på årsmøtet

Alle saker på årsmøtet avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder 2 stemmer.

Forslag til lovendring skal være medlemmene i hende senest 3 uker før årsmøtet, motforslag skal være styret i hende senest 2 uker før årskurset.

Valgkomiteens innstilling skal være medlemmene i hende senest 3 uker før årsmøtet, benkeforslag kan innstilles av alle medlemmer frem til votering.

 

 

Ny

§9 Valgkomitè

Valgkomiteen består av 4 medlemmer, 2 nye velges hvert 3 år. Valgkomiteen konstituerer seg selv med en leder og tre medlemmer.

Valgkomiteen har til oppgave å innstille kandidater til følgende verv på årsmøtet;

 1. 2 referenter velges for hvert årsmøte

 2. De vervene i styret som er på valg, velges for 3 år;

 • Leder

 • Nestleder

 • Kasserer

 • Sekretær

 • Styremedlem

 • Varamedlem

 1. 1 revisor velges for 3 år

 2. 2 medlemmer til valgkomiteen velges for 3 år

§9 Valgkomitè

 

Valgkomiteen består av 4 medlemmer, 2 nye velges hvert 3 år. Valgkomiteen konstituerer seg selv med en leder og tre medlemmer.

Valgkomiteen har til oppgave å innstille kandidater til følgende verv på årsmøtet;

 1. 2 referenter velges for hvert årsmøte

 2. De vervene i styret som er på valg, velges for 3 år;

 • Leder

 • Nestleder

 • Kasserer

 • Sekretær

 • Styremedlem

 • Varamedlem

 1. 1 revisor velges for 3 år

 2. 2 medlemmer til valgkomiteen velges for 3 år

 

§7

Styremøter

Leder innkaller til minst 2 styremøter pr. år. Styremøter må holdes dersom minst halvparten av medlemmene krever det.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer, deriblant leder eller nestleder, er til stede. Ved likt stemmetall gjelder leders dobbeltstemme.

§10 Styremøter

Leder innkaller til regelmessige styremøter, minimum 3 mellom årskursene. Dette kan være nettbaserte eller fysiske møter. Styret er vedtaksdyktig når minst 3 styremedlemmer, deriblant leder eller nestleder, er til stede på styremøtet. Ved stemmelikhet har leder 2 stemmer. Dersom minst halvparten av medlemmene krever det må ekstraordinært styremøte avholdes.

§10 Styremøter

 

Styrets leder innkaller til digitale eller fysiske styremøter regelmessig, minimum tre møter mellom årskursene. Styret er vedtaksdyktig med minst tre medlemmer dersom leder eller nestleder er til stede på møtet. Leder har to stemmer ved stemmelikhet.

 Dersom minst halvparten av medlemmene krever det må ekstraordinært styremøte avholdes.

 

§8

Regnskap

Forbundets regnskap avsluttes for hvert regnskapsår. Regnskapet skal være avsluttet og fremlagt for revisor før årsmøtet.

Sittende kasserer må ajourføre regnskapet etter årsmøtet og sommerkurs.

§11 Regnskap

Forbundets regnskap avsluttes hvert kalenderår.

Kasserer må ajourføre og avslutte regnskapet etter årsmøtet og årskurs, og overfører derfor sitt verv til evt. ny kasserer ved årsskiftet. Årsregnskapet fremlegges for forbundets revisorer senest 8 uker før påfølgende årsmøte.

§11 Regnskap

 

Forbundets regnskap avsluttes hvert kalenderår.

Kasserer må ajourføre og avslutte regnskapet etter årsmøtet og årskurs, og overfører derfor sitt verv til evt. ny kasserer ved årsskiftet. Årsregnskapet fremlegges for forbundets revisorer senest 8 uker før påfølgende årsmøte.

 

 

Ny

§12 Revisorer

Årsmøtet velger 2 revisorer blant medlemmene.

Revisorene velges for 3 år og har til oppgave å kontrollere forbundets årsregnskap, etter at det er avsluttet av kasserer. Med dette menes å sammenlikne bilag og bankutskrifter med de førte poster. Ved avvik skal årsmøtet informeres ved bemerkninger, i sak 5 på dagsorden.

§12 Revisorer

 

Det velges to revisorer blant medlemmene på årsmøte. De velges for tre år og deres oppgave er å kontrollere forbundets årsregnskap etter at det er avsluttet av kasserer. Med dette menes å sammenlikne bilag og bankutskrifter med førte poster. Ved avvik skal årsmøtet informeres ved bemerkninger, i sak 5 på dagsorden.

 

 

§11

Støtte til kursdeltakere. Dersom forbundets økonomi tillater det, blir det avsatt et beløp hvert år til fordeling. Fordelingene foretas under disse forutsetningene/prioriteringene:

 • Medlemmer som kan dokumentere avslag på støtte fra det offentlige.

 • Medlemmer som ikke tidligere har fått støtte.

 

Fordeling av midler ligger under styrets mandat.

§13 Søknad om økonomisk støtte til årskurs

Styret, etter kasserers innstilling, avgjør om det skal avsettes midler i budsjettet til å yte økonomisk støtte til deltakelse på årskurs.

Fordeling av eventuelle midler vedtas av styret etter følgende prioriteringer;

 1. Medlem som ikke har mottatt støtte fra Dnf de siste tre årene.

 2. Medlem som kan dokumentere avslag på økonomisk støtte fra sin arbeidsgiver.

Søknad om økonomisk støtte må være styret i hende senest 5 uker før årskurset.

§13 Søknad om økonomisk støtte til årskurs

 

Etter kasserers innstilling, avgjør styret om det skal avsettes midler til budsjett som skal yte økonomisk støtte til årskursdeltakelse.

Eventuelle midler vedtas og fordeles av styret etter følgende prioriteringer:

 1. Medlem som ikke har mottatt støtte fra Dnf de siste tre årene.

 2. Medlem som kan dokumentere avslag på økonomisk støtte fra sin arbeidsgiver.

Søknad om økonomisk støtte må være styret i hende senest 5 uker før årskurset.

 

 

Nå i §6

§14 Oppløsning

Dnf kan oppløses etter enstemmig vedtak på årsmøtet. Forslag om oppløsning skal være medlemmene i hende senest 3 uker før årsmøtet.

Ved oppløsning beslutter årsmøtet hva som skal gjøres med forbundets økonomiske midler, hvis det finnes noen.

 

Leder og nestleder har ansvar for at forbundets oppløsning offentliggjøres senest 4 uker etter årsmøtet, og at alle avtaler og forretninger avsluttes så snart som mulig.

§14 Oppløsning

 

Dnf kan oppløses etter enstemmig vedtak på årsmøtet. Forslag om oppløsning skal være medlemmene i hende senest 3 uker før årsmøtet.

Ved oppløsning beslutter årsmøtet hva som skal gjøres med forbundets økonomiske midler, hvis det finnes noen.

 

Leder og nestleder har ansvar for at forbundets oppløsning offentliggjøres senest 4 uker etter årsmøtet, og at alle avtaler og forretninger avsluttes så snart som mulig.

bottom of page