top of page

Referat/kommunikasjon mellom styret i Dnf v/Aslaug Birkeland og NFVB v/Jan Kristian NFVB ang. situasjonen på VG1 FBIE ved de ulike skolene rundt om i landet etter oppstart av det nye utdanningsprogrammet.

                                                                                                           

 

                                                                                                                           Molde 30.09.20

 

Det norske frisørlærerforbund (Dnf) er en interesseorganisasjon for lærere som arbeider med frisøropplæring i det offentlige og private opplæringssystem. Dnf sine medlemmer samarbeider om faglige oppdateringer og utvikling av opplæringen i frisørfaget.  Med dette som bakgrunn anser vi i styret at det er svært viktig å videreformidle bekymringsmeldinger vi mottar fra våre medlemmer.

Vi har mottatt minst 7 ulike bekymringsmeldinger som gjelder offentlige skoler etter skolestart denne høsten. Generelt utspiller bekymringsmeldingene seg ut på at mange skoler ikke følger intensjonen for nasjonale retningslinjer i den nye læreplanen på Vg1 FBIE. Det arbeides fremdeles i stor grad innen formgivningsfag med mangel på relevans for de ulike fag og elevenes yrkesinteresse.  En annen faktor som bekymrer oss er at lærere underviser på Vg1FBIE uten formell kompetanse innen yrkene utdanningsprogrammet fører til.

Vi i styret sendte den 15 september en bekymringsmelding som Jan Kristian (NFVB) skulle ta med seg til faglig råd. Etter som vi forsto på tilbakemeldingene hadde de forståelse for våre bekymringer, men at det var for tidlig å konkludere. En annen faktor som hadde kommet frem under dette møtet var at de anbefalte oss til å ta saken til de to lærerorganisasjonene (Utdanningsforbundet og skolenes landsforbund) Dnf mener det er svært viktig å være tidlig ute med bekymringer og at det er viktig at vi står sammen for å belyse å påvirke og fremme utdanningen i riktig retning.

 

Med vennlig hilsen

Leder Dnf Aslaug Birkeland

Tlf: 99786189

 

 

Referat fra Aslaug 18.11.2020:

Jeg har i dag hatt en samtale med Jan Kristian der han ville informere om at han har tenkt en del og skjønt frustrasjonen mer og mer over tingenes tilstand på Vg1. Her om dagen hadde han blant annet fått en tilbakemelding om en skole som skulle gjøre et innkjøp av ny glassblåserovn!

Med bakgrunn av Dnf sine bekymringer og dette, har han sendt ut et skriv til NHO med påtrykk om å følge opp saken, der det blir oppfordret til å lokale undersøkelser på hva som foregår i de ulike skolene.

Han skulle komme tilbake til en mer detaljert og skriftlig oppdatering til meg senere.

Jeg tenker at dette kan bidra til en begynnelse…..på at noen endringer må skje.

Bekymringbrev til Jan Kristian NFVB og Faglig råd 15.11.2020:

 

Det norske frisørlærerforbund (Dnf) er en interesseorganisasjon for lærere som arbeider med frisøropplæring i det offentlige og private opplæringssystem. Dnf sine medlemmer samarbeider om faglige oppdateringer og utvikling av opplæringen i frisørfaget.  Med dette som bakgrunn anser vi i styret at det er svært viktig å videreformidle bekymringsmeldinger vi mottar fra våre medlemmer.

Bekymringsmeldingene vi etter skolestart denne høsten har mottatt går ut på at mange skoler ikke følger nasjonale retningslinjer i den nye læreplanen på Vg1 FBIE, og at lærere underviser på vg1FBIE uten formell kompetanse innen yrkene utdanningsprogrammet fører til.

 

Design og håndverk (DH) er nedlagt og delt i to nye fagområder som fører til helt ulike yrkesretninger. Grunnen til delingen, var at elever som gikk på utdanningsprogrammet DH, i mange tilfeller ikke fikk undervisning i den yrkesretningen de hadde interesse for. Når vi ser at det fortsatt er mange DH lærere med formgiving-utdannelse som arbeider i det nye FBIE utdanningsprogrammet, blir vi meget bekymret. Fagene i utdanningsprogrammet krever en helt annen kompetanse. Det viser seg at det ved flere av skolene i Norge fremdeles arbeides med «formgivingsfagmetoder» eksempelvis tegner valør og skravering uten at det er rettet mot yrkesfagene som eks frisør. Dette tenker vi er konsekvenser av at lærerne ikke har forståelse for, - og ikke kan undervise i yrkene utdanningsprogrammet er rettet mot, og heller ikke bruker den nye læreplanen med støttefunksjoner slik den er utformet for å brukes.

I vedlegget som beskriver hva som er nytt i læreplanen, står det klart og tydelig at elevene skal jobbe med yrkesrelevant arbeid- ut fra interesseområder:

«Gjennom yrkesrelevant arbeid får elevene muligheten til å bli kjent med grunnleggende ferdigheter og arbeidsmetoder der de bruker materialer, teknikker og verktøy som er knyttet til yrkene i utdanningsprogrammet»

Vi hadde store forventninger til ny tilbudsstruktur og fagfornyelsen, med hensikt å åpne for tidligere spesialisering og dybdelæring slik at elevene endelig skulle få det 4- årige løpet de har krav på og rett til.

Det kan virke som kun kompetansemålene fremdeles er førende uten at hele læreplanen ligger til grunn. Vi etterspør om læreplanene er analysert og arbeidet med på vg1 nivå.

Konsekvensene av denne type opplæring vil kunne bli at hensikten og målet med ny læreplan vil bli det motsatte. Elevene vil kunne få en “«light opplæring» hvor de ikke får arbeide med yrkesrelevante materialer og teknikker i dertil egnete lokaler.

Et eksempel er om elevene skal arbeide med målet farge i frisørfaget. Vi vet at enkelte skoler Ikke har noen form for verksted/salong, ikke har de øvingshoder, ikke har de farger, ikke har de lærere som kan blande fargene og de kan på ingen måte arbeide med kjemiske behandlinger uten å ivareta krav om HMS- som punktsavsug, hansker og produkter.

Noen av skolene har planlagt at det skal arbeides i bolker ved at alle elever må arbeide med alle yrker. Det forsvares med at ikke alle vet hva de ønsker og kan komme til å endre menig ved å arbeide med andre yrker. Vi har en formening om at dette kan være brudd på opplæringsloven?

I tillegget til ny læreplan for FBIE står det: I faget er læringsarenaen et verksted der eleven kan utforske og eksperimentere med materialer, digitale verktøy og metoder. Et verksted kan også være en salong eller en læringsarena der eleven kan utforme tjenester og oppøver kundeveiledning.

Vi ser også at det på mange skoler kun er mulighet til å arbeide med yrket elevene har valgt i YFF. I dette faget skal de jo arbeide med vg3 mål fra læreplanen og ikke vg1 planen. YFF faget har seks timer og da skal de i tillegg ha 17 timer programfag hvor de skal arbeide ut fra sine interesseområder (valgte yrker). Siden det på denne måten ikke er mulig å arbeide med yrkesfagene og med læreplanen til FBIE på en profesjonell måte er vi meget bekymret for opplæringen elevene på vg1 FBIE får dette skoleåret.

Vi er også meget bekymret for opplæringen og rekrutteringen til fagene innen FBIE fremover når holdningen og respekten for yrkesfagene FBIE representerer virker så lav.

 

Med vennlig hilsen Det norske frisørlærerforbund ved leder Aslaug Birkeland

NAME / JOB / TITLE

NAME / JOB / TITLE

bottom of page